Deltagende forskningsmiljøer

Centrets parter omfatter en stor del af de førende forskningsinstitutioner i Danmark inden for byudvikling og -planlægning.


Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning, Københavns Universitet

Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning omfatter forskningsområderne by- og regionaludvikling, landskabsarkitektur, -planlægning og -forvaltning samt friluftsliv, turisme og natursyn. Formålet med forskningen er at skabe et videngrundlag for forvaltning af byer og landskaber, der er bæredygtige, som tilbyder attraktive livsmiljøer for mennesker, og som er grundlag for kulturel udvikling og økonomisk aktivitet. Forskningen omfatter viden om drivkræfter og udviklingstræk, menneskers brug og forståelse af det fysiske miljø samt planlægnings- og forvaltningsmetoder, herunder avanceret anvendelse af geografisk information.


Sektion for Geografi, Københavns Universitet

Sektion for Geografi underviser og driver forskning i naturgeografiske elementer (jordbund, landskabsformer og klimaforhold) og kulturgeografiske elementer (landbrug, økologi, by- og regionalgeografi m.m.). Traditionelt har økonomisk geografi/ regionalgeografi, socialgeografi og fysisk planlægning været bærende temaer i forskningen, i de senere år suppleret med større indsats vedr. globalisering og transformation af økonomiske og sociale forhold, samt detaljerede studier af bypolitik, som en udvikling af planlægningsstudierne.


Forskningslaboratorium 1: Transformation, arkitektur og territorier, Arkitektskolen Aarhus

Forskningslaboratorium 1 har som vision at udvikle og kvalificere aktuelle transformationsprocesser indenfor arkitektur og urbanisme. På laboratoriet arbejdes med et bredt spænd af problemstillinger og potentialer indenfor fagområdet. Begrebet territorier peger på, at laboratoriet forstår begrebet transformation på tværs af skalaer og som overlappende lag af forskellige tider og forskellige arkitektoniske praksisser. Forskningen indebærer værdibaserede diskussioner om æstetik, byudvikling, bæredygtighed, naturgenopretning, fredning osv.


Institut for Arkitektur og Medieteknologi, Aalborg Universitet

Institut for Arkitektur og Medieteknologi blev oprettet i januar 2010 ved sammenlægningen af Institut for Arkitektur og Design og Institut for Medieteknologi. Vi har en vision om at udvikle en innovativ klynge af ingeniørvidenskabelige uddannelses- og forskningsmiljøer, der integrerer kreativitet, ingeniørvidenskab og teknologi inden for disciplinerne: Arkitektur, Urban design, Industriel design og Interaktive medier. Instituttet er unikt i dansk sammenhæng, da vi samler discipliner inden for arkitektur, design, medier og teknologi under et tag. Det er vores mål at udnytte den styrke, der ligger i AAUs store erfaring med tværfaglige forsknings- og uddannelsesmiljøer.


Institut for Bygningskunst, By og Landskab, Det Kongelige Akademi

Institut for Bygningskunst, By og Landskab arbejder med det store skala-spænd: Fra udformning af den lokale børneinstitution til planlægning af universitetsområder i vidensbyer. Fra indretning af et udstillingssted eller grønt område til strategi for en hel landsdels oplevelsesøkonomi. Fra den enkelte ældrebolig til udviklingen af en by med store befolkningsmæssige forskelligheder. Udfordringerne er alt fra global urbanisering, klimaforandringer og ressourceknaphed til øgede krav om mobilitet og fleksibilitet. Målet er højere livskvalitet og styrkelse af byens og samfundets sammenhæng og kulturelle selvforståelse. Helhedsløsninger til samfundets store spørgsmål.

Mobilitet, Rum, Sted og By (MOSPUS), Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet

Forskning i Rum, Sted, Mobilitet og By omfatter undersøgelser og identifikation af samfundets rumlige omorganisering. Der udforskes i relationen mellem hverdagsliv, kultur, bosætning og erhverv. Nye mobilitetsformer, social marginalisering, interkulturelle relationer, nye teknologier og kreative erhverv som kræver nye teoretiske og praktiske svar.

Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, Roskilde Universitet

Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv fokuserer på sociale, erhvervsøkonomiske og samfundsmæssige forandringer samt virkningerne på samfundet – herhjemme og globalt. Institutet genererer ny videnskabelig forståelse af sociale forandringer, konfrontationer, og konflikter. Undervisningen er forskningsbaseret med vægt på udvikling, interdisciplinaritet og forfinelse af metodiske færdigheder.