Deltagende forskningsmiljøer

Fire af Danmarks førende forskningsinstitutioner inden for byudvikling og planlægning danner rammen for Center for Strategisk Byforskning.


Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning, Københavns Universitet

Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning omfatter forskningsområderne by- og regionaludvikling, landskabsarkitektur, -planlægning og -forvaltning samt friluftsliv, turisme og natursyn. Formålet med forskningen er at skabe et videngrundlag for forvaltning af byer og landskaber, der er bæredygtige, som tilbyder attraktive livsmiljøer for mennesker, og som er grundlag for kulturel udvikling og økonomisk aktivitet. Forskningen omfatter viden om drivkræfter og udviklingstræk, menneskers brug og forståelse af det fysiske miljø samt planlægnings- og forvaltningsmetoder, herunder avanceret anvendelse af geografisk information.


Sektion for Geografi, Københavns Universitet

Sektion for Geografi underviser og driver forskning i naturgeografiske elementer (jordbund, landskabsformer og klimaforhold) og kulturgeografiske elementer (landbrug, økologi, by- og regionalgeografi m.m.). Traditionelt har økonomisk geografi/ regionalgeografi, socialgeografi og fysisk planlægning været bærende temaer i forskningen, i de senere år suppleret med større indsats vedr. globalisering og transformation af økonomiske og sociale forhold, samt detaljerede studier af bypolitik, som en udvikling af planlægningsstudierne.


Platform Urbane Landskaber, Arkitektskolen Aarhus

Platform Urbane Landskaber, Arkitektskolen Aarhus beskæftiger sig med urbane landskaber som et selvstændigt forsknings- og undervisningsfelt, hvis forståelse af det byggede miljø (i bredeste forstand) betoner det åbne og frie rum, og anskuer urbanitetens forskellige former her ud fra, teoretisk, empirisk, design- og planlægningsmæssigt. I undervisningen er målet at uddanne arkitekter, der bevæger sig frit på tværs af de discipliner, der traditionelt beskæftiger sig med byen og landskabet. I forskningen er målet at styrke urbane landskaber som tværfagligt forskningsfelt, at kvalificere undervisningen og bidrage til at forny planlægnings- og designpraksis.


Institut for Arkitektur og Medieteknologi, Aalborg Universitet

Institut for Arkitektur og Medieteknologi blev oprettet i januar 2010 ved sammenlægningen af Institut for Arkitektur og Design og Institut for Medieteknologi. Vi har en vision om at udvikle en innovativ klynge af ingeniørvidenskabelige uddannelses- og forskningsmiljøer, der integrerer kreativitet, ingeniørvidenskab og teknologi inden for disciplinerne: Arkitektur, Urban design, Industriel design og Interaktive medier. Instituttet er unikt i dansk sammenhæng, da vi samler discipliner inden for arkitektur, design, medier og teknologi under et tag. Det er vores mål at udnytte den styrke, der ligger i AAUs store erfaring med tværfaglige forsknings- og uddannelsesmiljøer.