Hvorfor kommer vi fra A til B, som vi gør?

-fokus på den daglige transport 

Simon Wind, ph.d. studerende på Institut for Arkitektur og Medieteknologi, Aalborg Universitet.

Dette ph.d.-projekt tager udgangspunkt i hypotesen, at den personlige hverdagstransport er mere end blot det fysiske fænomen om at komme fra A til B, og at det har stor betydning for vores hverdagsliv, sociale netværk, forståelse af sted samt os selv. Det er netop denne betydningsladede forståelse af transport, som forsøges fanget i mobilitetsbegrebet. Projektets mål er at opnå en bedre forståelse af, hvordan husstande i Københavnsområdet håndterer mobilitet i dagligdagen. Husstanden skal forstås som en selvstændig beslutningsenhed bestående af en til flere personer, der samarbejder og forhandler om, hvordan deres hverdag ser ud og hænger sammen i forhold til hverdagens aktiviteter og forpligtigelser. Mobiliteten opstår som en afledt konsekvens af disse aktiviteter.

Styrket viden til beslutningstagere

Projektet er en del af et større forskningsprojekt (ACTUM) som er finansieret af Det Strategiske Forskningsråd med 21 millioner kr. og varetages af Danmarks Tekniske Universitet, DTU. ACTUMS´s overordnede målsætning er at konstruere en ny state-of-the-art, aktivitets-baseret, transportmodel for hovedstadsområdet. Dette ph.d. projekt skal levere kvalitativ viden, i et forsøg på at informere og styrke fremtidige transportmodeller i beslutningsstøtte for beslutningstagere. Husstandens mobilitet undersøges som et fænomen, der udspiller sig i den materielle virkelighed. Ved at skabe en dybere forståelse for disse fænomener dannes et vidensfundament, der skaber et bredere og mere nuanceret beslutningsgrundlag for policy ændringer, og som også kan informere og medvirke til at udvikle den fysiske by. 

Mobilitetsvalg i hverdagen

På trods af hverdagens tilsyneladende trivielle og rutinepræget karakter er mobilitetsvalg en yderst kompleks proces, der påvirkes af et utal af faktorer og aspekter. En dybere forståelse af husstandens mobilitetsvalg i hverdagen indeholder aspekter som identitet, meningsdannelse og kultur. Det enkelte mobilitetsvalg, som transportmiddel, rute eller destination, må forstås i et spændingsfelt mellem husstandens økonomiske, sociale og kulturelle kapitaler, indre værdier og holdninger samt ydre bystrukturelle forhold og sociale og arbejdsrelaterede forpligtigelser. Projektet fokuserer således på de bagvedliggende faktorer, der er årsag til hvorfor vi kommer fra A til B, som vi gør, mere end fokus på hvordan. 

Udefrakommende faktorer skaber muligheder og begrænsninger

Netop husstandens udefrakommende faktorer er med til at sætte en ramme, hvori mobiliteten kan udspille sig. Sammensætningen og afstanden til byens udvalg af centrale aktiviteter og destinationer, som indkøbsmuligheder, kultur-, uddannelse- og pasningsinstitutioner samt arbejdspladser, er vigtige komponenter i den urbane kontekst. Derudover ved vi fra andre studier, at den struktur den urbane typologi, tæthed og infrastruktur udgør, i samspil med de ovenstående aspekter, har afgørende betydning for vores hverdagsliv og mobilitet. En af grundforståelserne, indenfor hverdagslivsmobilitetsforskning, er, at anskue summen af disse faktorer som både begrænsende, men også mulighedsskabende for husstanden og det enkelte individ. 

Fokus på børnenes rolle

I projektet sættes særligt fokus på børns indvirkning på husstandens mobilitet i hverdagen. På trods af at relationen mellem børn og husstandens mobilitet langt fra er entydig, træder der nogle stærke faktorer frem i børnenes behov samt fysiske og mentale kapacitet for mobilitet. For at opnå en dyb forståelse af de ovenstående aspekter er projektet bygget op omkring et kvalitativt forskningsdesign, hvor kvalitative interviews, mental maps og GPS tracking er hoveddatakilder. Denne eksplorative metode gør det muligt at få indblik i husstandens livsverden og hvordan personerne selv forstår, oplever og mestrer deres hverdag og den mobilitet, der følger med at være en familie i et senmoderne samfund. Cirka 15 forskellige typer børnefamilier, spredt ud over Storkøbenhavn, har stillet sig til rådighed og deltager i projektet.

For yderligere information kontakt Simon Wind på mail: swin@create.aau.dk
Projektet løber fra april 2011 til april 2014.