HAV | HOW

Klimatilpasning som ressource:
Håndtering af vand som potentiale for at skabe merværdi i urbane landskaber

Katrina Wiberg, ph.d.-studerende på Arkitektskolen Aarhus

Klimaændringer på dagsordenen
De senere års tilfælde af ekstrem regn i bl.a. Danmark og tilsvarende ekstrem tørke i andre lande har sat klimaændringer på dagsordenen lokalt såvel som globalt. I de urbane landskaber har dette medført et markant antal klimatilpasningsprojekter. Dette har skabt både højt profilerede såvel som ”ordinære” projekter, hvor vand ofte håndteres på overfladen på synlige, grønne arealer. 

Merværdi ved klimatilpasning og håndtering af vand (HAV)
Ph.d.-projektet fokuserer på hverdagens klimatilpasning i urbane landskaber. Projektets formål er at undersøge, diskutere samt udvikle metoder til, hvordan der kan skabes merværdi i forbindelse med klimatilpasning og håndtering af vand (HAV). Udgangspunktet er landskabsarkitektur og landskabsarkitektoniske processer, hvor landskabsarkitektur danner rammen for fire integrerede temaer: klimatilpasning, HAV, aktører samt merværdi. Merværdi kan bl.a. være tilgængelighed, biodiversitet, æstetik, alternative funktioner, vandrensning, inddragelse/ejerskab mv.

Ændring i vores opfattelse af klima og omgivelserne
Betragtet ud fra et landskabsarkitektonisk synspunkt har klima og klimatilpasning, historisk set, været en integreret del af vores bosætningsmønstre, infrastruktur, byggeskik, fødevareproduktion m.v. frem til industrialiseringen. Ud fra en landskabsarkitektonisk optik ses hér en begyndende ændring i vores opfattelse af klima og omgivelser til noget som kan kontrolleres. Kontekst og stedsspecifikke forhold som f.eks. topografi, jordbundsforhold, vegetation, vind, nærhed til vand, toponymer mv. anses således ikke længere for determinerende for vores bosætningsmønstre, byggeskik og fysiske planlægning.

Nye spørgsmål opstår
Klimatilpasning medfører brug af ressourcer og ændringer i vores fysiske omgivelser: Hvordan kan vi se denne tilpasning som en ressource i sig selv og potentiale for at skabe bedre landskaber? Hvordan ´performer´ disse nye HAV landskaber på en tør dag eller hvis prognoserne ændrer sig? Hvilke merværdier kan HAV bidrage til set fra et landskabsarkitektonisk synspunkt?

Fokus på de tidlige processer
Begrebet merværdi ses i denne sammenhæng som et relationelt, relativt og ikke mindst kontekstuelt betinget begreb. I projektet danner dette udgangspunkt for metodeudvikling, der sigter mod at facilitere/co-create kontekstuelt betinget merværdi. Fokus er på de helt tidlige processer i HAV-projektudvikling, hvor aktører fra forskellige fag og sektorer ofte skal samarbejde. Det er hér, der tages afgørende beslutninger, der påvirker de senere projektfaser og de reelle muligheder for at skabe merværdi.

Viden til andre felter
Det overordnede formål er, at udvikle metoder og tilgange til at skabe kontekstuelt baseret merværdi samt diskutere, hvordan klimatilpasning og HAV landskaber potentielt kan fordre nye tilgange til planlægning og vores opfattelse af landskab og vand. Det søges, at projektets diskussioner og metoder kan overføres til andre felter, hvor værdiskabelse, tværsektorielt og tværfagligt samarbejde, bæredygtig omstilling, resilience og fysisk planlægning er aktuelt.

Om ph.d-projektet
Projektet følger 3 real-time HAV cases på forskellige skalatrin, i de tidlige processer. Disse danner grundlag for analyser og metodeudvikling. Projektet ligger indenfor feltet research by design.
Forsker: Katrina Wiberg, ph.d.-studerende
Vejledere: Niels Albertsen og Tom Nielsen
Forskningsinstitut: Arkitektskolen Aarhus
For yderligere information kontakt: Katrina Wiberg, katrina.wiberg@aarch.dk