Fra trafikmaskine til mobilitetsorienteret og relationelt urban design

- fokus på identificering af potentialer for fornyelse gennem urban design. 

Ditte Bendix Lanng, ph.d. studerende på Institut for Arkitektur og Medieteknologi, Aalborg Universitet.

Ditte B. Lanng retter i sit ph.d.-projekt fokus et udvalgt sted et trafikkryds i Aalborg Øst - med henblik på at identificere potentialer for fornyelse gennem designintervention. Trafikkrydset sætter scenen for mødet mellem bilsystemet og bydelens vigtigste service- og kulturfunktioner samt det omfattende stinet for bløde trafikanter. Her udspilles hverdagens byliv, når folk bevæger sig til og fra bl.a. skole, dagligvarebutikker og kulturhus samt når de passerer stedet som en del af deres større færden rundt i byen. På vejen findes en række funktionalistiske byrum, der er relateret til mobilitet: parkeringspladsen, tunnellen for fodgængere og cyklister, den firesporede vej, den trådte sti til busstoppestedet. Disse byrum er del af en rationel organisering af funktioner, bevægelser og materialer efter funktionalistiske by- og trafikplanlægningsprincipper med grundlag i det modernistiske diktum form follows function. 

Trafikkryds krydsningsfelt for mere end bare trafik

Byrummene er designet til bevægelse fra A til B og fremstår som mellemrum mellem den funktionalistiske byplans zoner og de omfattende mobilitetssystemer. Imidlertid udgør de også vigtige offentlige rum for byens liv. Dette udsagn understøttes af ny samfundsfaglig forskning i mobilitet (Cresswell 2006, Urry 2007, m.fl.), som tilbyder en nuanceret forståelse af mobilitetssystemer og mobilitetskulturer. Dermed udfordres formodninger om steder som eks. trafikkrydset som rene transitfaciliteter, som abstrakte rum eller ikke-steder. Set ud fra denne optik kan stedets sociale og kulturelle dimensioner udfoldes. Trafikkrydset kan herved forstås som komplekst og dynamisk; det  produceres og aktiveres, når folk færdes der, og det har relationer, der spreder sig til og kommer fra byen.    

På rejse gennem byens rum

I ph.d.-projektet kobles sådanne indsigter fra mobilitetsforskningen ind i en tilgang til stedet, der er rettet mod urban design, og dermed gives en forandret optik på design af hverdagens mobilitets-byrum: fra trafikmaskine til mobilitetsorienteret og relationelt urban design.

Empirisk udfolder projektet forståelsen af stedets design ud fra hverdagens sansede, kropslige mobiliteter kulturproducerende rejser gennem trafikkrydset med forskellige transportmidler, i forskellige hastigheder, ad forskellige ruter. I projektet undersøges det, hvordan byrum udgør de fysiske infrastrukturer for disse rejser og er med til at organisere forskellige måder at færdes og mødes på. 

Er en alternativ tilgang til design mulig?

Ph.d.-studerende Ditte B. Lanng søger at pege på en alternativ designagenda, som udfolder sociale og kulturelle dimensioner indlejret i hverdagsbevægelserne: hvordan kan trafikkrydset redesignes, så det møder sit potentiale som et vigtigt offentligt rum? 

Aalborg Øst en forstad i forandring

Ph.d.-projektet er en del af forskningsprojektet Aalborg Øst en forstad i forandring på Institut for Arkitektur og Medieteknologi ved Aalborg Universitet. Projektet er finansieret af Aalborg Universitet, Himmerland Boligforening, Lejerbo Aalborg, Realdania og Obel Fonden. 

For yderligere information kontakt Ditte Bendix Lanng på mail: dbla@create.aau.dk
Projektet løber fra marts 2011 til marts 2014.

Titel på engelsk: Mobility designs for the functionalist city - a case study of a mobility node in Aalborg Øst, DK