The Museum is Open - fra fremvisningshus til medproducent af byen

Postdoc-projekt ved Signe Meisner Christensen

Kunstens nye former
Projektet undersøger, hvordan nye metoder fra kunstfeltet kan bringes i spil som strategier til at skabe og genopfinde byen. I en stor del af det 20. århundrede har kunstens plads i bybilledet været at udsmykke, at bringe en menneskelig dimension og skala ind i byen. Men i dag er der sket en radikal udvidelse af, hvilke former kunst kan tage. Kunst kan være byvandringer, fælles pizzabagninger, prototyper til fysiske indretninger af hverdagslivet, gadekøkkener eller cirkulære økonomier i lokalområder. I det hele taget er der med denne udvidelse af definitionen af kunst opstået helt nye muligheder for at aktivere kunst i byskabelse og byudvikling. 

Et kunstprogram i Aalborg
The Museum is Open udfolder sig som et kunstprogram i Aalborg by. Det sætter kunsten på spil på nye måder i Aalborg by og rejser spørgsmålet, hvad er det åbent museum? I stedet for at opfatte kunstmuseet som en institution, der placerer sig et bestemt sted i byen og som udstiller kunst for et kunstpublikum, så undersøger projektet, hvad der sker med museet, når det bliver til en handlende aktør i byen. I The Museum is Open er museet således ikke en fast struktur, men en aktør der engagerer sig direkte i byens rum og i samarbejde med andre aktører.

Produktion og reproduktion af byen
Projektet undersøger kunstens potentiale for at deltage i produktionen og reproduktionen af byen. Projektet har særlig fokus på, hvordan kunst som praksis kan bevæge sig på tværs af de forskellige dimensioner af byskabelse, de fysiske strukturer, det sociale liv, hverdagspraksisser samt økonomiske, politiske og historiske aspekter. Netop denne “in-between” karakter, er det projektets tese, gør, at metoder fra kunstfeltet kan bruges til at kalde opmærksomhed til, hvordan byen produceres i samspillet mellem det fysiske, de sociale, det økonomiske og det politiske.

Byer som dynamiske strukturer
Mens byer tidligere blev betragtet som relativt stabile strukturer og byplanlægning var et felt, der angik de varige, fysiske strukturer i byen, så er der i løbet af de sidste to årtier sket et skred i byforskning og byplanlægningen. Det betyder, at der bliver lagt vægt på byer som dynamiske strukturer, der konstant er under forandring, og som hele tiden produceres på ny. Byer og urbane rum er der ikke bare. De bliver til hele tiden skabt på ny i det samspil, som udfolder sig mellem de fysiske rammer og det sociale liv. Det afspejler sig også i den fornyede interesse inden for byplanlægning for at skabe attraktive rum for livsudfoldelse. Derfor er det i dag nødvendigt for både byplanlæggere, arkitekter og urbanister at blive bedre til at forstå det komplekse samspil mellem fysiske indretninger af byen og sociale hverdagspraksisser.

Kunstens potentiale
The Museum is Open arbejder med en performativ metode til at forstå byen som en assemblage af ustabile og konstant omskiftende faktorer. Gennem en række kunstprojekter, der afvikles i løbet af 2020 forskellige steder i Aalborg by, vil projektet undersøge kunstens potentiale til at rejse spørgsmål om, hvordan vi producerer byen sammen.

Postdoc-projektet er finansieret af Ny Carlsbergfondet i samarbejde med Kunsten, Museum for Moderne Kunst i Aalborg
Projektperiode er: 2018-2021

For yderligere info kontakt Signe Meisner Christensen på mail: smch@create.aau.dk