Når byen skal tilpasses landskab og klima - Muligheder og metoder i planlægningspraksis

Erhvervs ph.d.- projekt af Kristine Cecilie Holten-Andersen

Klimaforandringernes påvirkning på by og landskab
Forskningsproblemet udspringer af klimaforandringernes påvirkning på by og landskab og dermed by-landskabsplanlægningspraksis. Klimaforandringerne forøger den årlige nedbørsmængde og forårsager oftere og mere intense skybrud, hvilket påvirker de landskabelige forhold, der udgør fundamentet for danske byer og bebyggelser. Forholdene forandres på måder, der ikke nøjagtigt kan forudsiges og aktualiserer ændrede relationer mellem by, vand og landskab. Klimaforandringerne udfordrer forståelsesrammer, metoder og løsninger inden for kommune og byplanlægning, hvor hidtil oversete vand- og landskabsforhold nu spiller en mere aktiv rolle og må inddrages som aktører. Respons på denne udfordring er allerede i gang i danske kommuner, hvor fokus i klimatilpasningsindsatsen i disse år bevæger sig fra et konkret projektniveau til strategisk planlægning i stor skala.

Formålet med forskningsprojektet
Med udgangspunkt i idéer fra skolerne Ecological Urbanism og Landscape Urbanism bygger projektet på dén forståelse, at det er essentielt at fremtidige planer kan anerkende nøgleegenskaber og processer i landskabet som formgivende og strukturerende aktører i byen. Det antages ydermere, at der eksisterer en række metodiske og forståelsesmæssige barrierer herfor. Formålet med forskningsprojektet er at bidrage til at overkomme udfordringen ved at undersøge, hvordan metoder til landskabsanalyse fra landskabsarkitektfaglig praksis kan anvendes til at kvalificere metoder i planlægningspraksis.

Metodisk tilgang
For at undersøge potentialer og implementeringsmuligheder udføres casestudier i anvendte landskabsanalysemetoder fra hhv. privat landskabsarkitektfaglige praksis og planlægningspraksis. Landskabsarkitektfaglige metoder undersøges gennem dokumentstudier, interviews og realtids-observationer på tegnestuen Kristine Jensen, Landskab & Arkitektur. Analysemetoder fra planlægningspraksis undersøges som real-tids casestudie med anvendelse af observationsstudier og dokumentstudier i forbindelse med udarbejdelse af en ny type temaplan i Aarhus Kommuneplanrevision 2021. Metoderne analyseres, diskuteres og evalueres. I projektets seneste fase anvendes Research Through Design metoder kombineret med elementer af aktionsforskning til at frembringe og teste et bud på en kvalificeret metode. Forskningsprojektet betjener sig af en abduktiv strategi for teorianvendelse. Den teoretiske ramme og projektets analyseapparat bygges op gennem en gradvis forståelsesmæssig udvikling i vekselvirkning mellem empiri og teori. Forskeren afsøger forklaringer på empiriske fund ved at belyse dem fra forskellige vinkler med input fra flere teoretiske felter, herunder designteori, kortlægningsteori, landskabsarkitekturteori, aktør-netværk-teori, samt til dels organisationsteori og planlægningsteori. Rygraden i videns-produktionen er praktisk-metodisk, og bidraget indskriver sig som Modus 2 forskning, i en pragmatisk og transformativ videnskabsforståelse.

Forskningstemaet er landskabsanalysemetoder i storskala i forhold til klimatilpasningsplanlægning og indebærer overlap mellem landskabsplanlægning, byplanlægning, storskala-planlægning, kortlægning samt bæredygtighed.

Projektperiode: 2018-2022
Vejledere:
Universitetspartner (hovedvejleder): Jonna Majgaard Krarup
Virksomhedspartner (bivejleder): Kristine Jensen
Ekstern (bivejleder): Katrina Wiberg